همه نوشته‌ها در 'شهرما' اشتراک

برخي ديدنيهاي شهرسبز

نرگس زار   بازار كازرون غار شاهپور دشت شقايق دشت برم ميدان شهدا درياچه پريشان بازار ابافتح بازار مخي …

کازرون

نام(های) دیگر :      شهر سبز، شهر علم نام(های) قدیمی:   بلدالعتیق، شهر سبز، گازرگاه، گازرا، گازران، گازرون …